Сигурносна блиндор врата
ГСТ Г01

Изолација: Тервол
Надворешна заштита: Електростатички прскана
Сигурноснa брава: Кодирана брава
Цилиндар: Италијански цилиндар
Додатна брава: Не
Потекло: Кина

20.860

(цена со вклучена монтажа на спремен отвор )