СКОПЈЕ // Проспера

Тел: 02/3072-162,

075/9 11111(дежурен телефон за сервиси – да се врти вон работно време)

Адреса: бул.Партизански Одреди бр. 59 Скопје

 

КУМАНОВО // Проспера

Тел: 031/432-621,

075/9 11111 (дежурен телефон за сервиси – да се врти вон работно време)

Адреса: Плоштад Маршал Тито бб Куманово

 

СТРУМИЦА // Проспера

Тел: 034/340-350

Адреса: ул.Ленинова 102 Струмица

 

ОХРИД // Проспера

Тел: 046/261-988, 078/347-265

Адреса: бул. Туристичка бр. 71 Охрид

Во останатите градови сервисот се врши од страна на дистрибутерот.